پنج شنبه 3 اسفند 1402

فرصت های سرمایه گذاری

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در راستای اجرای برنامه هاي توسعه اقتصادي خود اقدام به تهيه کتابچه و اطلاع رساني فرصتهاي سرمايه گذاري منطقه براي جذب سرمايه گذاري نموده است . لذا کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاران علاقه مند مي توانند با توجه به تخصص و توانايي خود نسبت به ارائه پيشنهاد جهت اجراي هر يک از پروژه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري مندرج در کتابچه مذکور و يا ساير پروژه هاي مشابه و دريافت زمين به سازمان اقدام نمايند . سازمان منطقه آزاد انزلي نيز بر اساس ضوابط ، اولويتها و زيرساختهاي موجود و همچنين با توجه به توانايي اجرايي ، مالي و تخصصي متقاضيان سرمايه گذاري اقدام به تخصيص و واگذاري زمين به پروژه هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده مي نمايد . بديهي است پروژه هاي پيشنهادي سرمايه گذاران محترم مي بايست درهیئت مدیره سازمان مطرح و در صورت تاييد و تصويب در اين هیئت فرآيند واگذاري زمين مطابق قيمتهاي تعيين شده توسط كميته ارزيابي زمين و در قالب قراردادهاي مربوطه صورت خواهد گرفت .
 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : 1401/04/29