یکشنبه 26 فروردین 1403

مزایای تولید در منطقه آزاد انزلی

مزایای تولید در منطقه آزاد انزلی

  • معافیت از مالیات مستقیم به مدت ۲۰ سال
  • ورود دستگاههای خط تولید بدون عوارض گمرکی به محل کارخانه
  • ورود مواد اولیه بدون عوارض گمرکی جهت تولید
  • استفاده از مزیت قانون ارزش افزوده ، معادل درصد تخصیصی کمیسیون ارزش افزوده از حقوق ورود گمرکي مواد اوليه در زمان ورود کالاي ساخته شده به داخل کشور
  • استفاده ازمزیت درصد مجازورود کالا معادل درصد تخصیصی مصوب کمیسیون ارزش افزوده بدون ارائه ثبت سفارش به داخل کشور
  • معافیت از مالیات ارزش افزوده در صورت تولید و فروش در محدوده منطقه
  • معافیت کامل از حقوق ورودی گمرکی مواد اولیه کالای توليدي در صورت توليد و عرضه آن به حوزه کالاي همراه مسافر
  • استفاده از معافیت کامل گمرکی در صورت تولید و صادرات به خارج از کشور
  • متروکه نشدن کالای ورودی جهت تولید بدون مدت زمان ماندگاری
  • کاهش عوارض سهم سازمان از محل ۱۵ درصد سود بازرگانی مواد اولیه ورودی برای شرکت های توليدي صادرات محور

تاریخ بروزرسانی : 1394/07/22