جمعه 26 مرداد 1397

نمایندگی های خودرو مستقر در منطقه

نمایندگی های خودرو مستقر در منطقه

نام نمایندگی

آدرس

مدیر فروش

شماره تماس

تات خودروی ایرانیان

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس - غرفه ۱۰۴

آقای قلندری

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۰

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۱

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۲

۰۹۱۱۶۱۱۱۴۱۲

۰۹۱۱۱۳۶۵۱۰۱

پیشرو خودرو

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس - غرفه ۱۰۵

آقای میر کیان بهمن

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۰

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۱

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۲

۰۹۱۱۸۳۱۰۹۱۰

بنیان خودروی زرین

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ستاره شمال غرفه ۲۱۷

آقای قربانی

۰۹۱۱۳۳۶۹۷۴۷

۰۹۱۱۱۳۶۳۱۷۱

۰۱۳۳۳۸۵۰۳۳۳

ارمغان نوین

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس - غرفه ۳۹۲

آقای تقی پور

۰۱۳۴۴۴۳۸۲۲۸

۰۹۱۱۷۱۶۴۷۰۳

دلتا موتور خزر

منطقه آزاد انزلی – مجتمع کاسپین - غرفه ۱۶۱

آقای تقدیسی

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۲

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۳

۰۹۱۱۱۳۸۸۴۳۰

آتیه سازان صنعت آرین

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس - غرفه ۸۷

آقای دین گرد

۰۱۳۴۴۴۵۱۴۰۲

۰۹۱۷۱۹۹۰۰۹۱

آرمان خودرو

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ستاره شمال غرفه ۲۴۰

آقای نوروزی

۰۹۱۱۳۳۳۰۰۱۸

۰۹۱۱۱۳۲۱۸۸۸

۰۱۳۳۳۸۲۴۹۶۶

۰۱۳۳۳۸۲۷۸۶۶

شرکت خانه خودرو شمال

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس غرفه ۴۳۳

آقای عمل صالح

۰۱۳۳۳۷۳۱۲۳۰

۰۹۱۲۱۱۸۵۶۵۰

شرکت تضامنی رمزی و شرکاء

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس غرفه ۱۰۷

آقای رمزی

۰۹۱۲۱۱۰۶۷۶۸

۰۹۱۲۱۴۰۰۸۸۷

۰۹۱۲۱۱۳۳۷۰۲

۰۱۳۴۴۴۵۱۲۲۲


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15