دوشنبه 3 مهر 1402

آشنایی با مقررات و ضوابط ثبت

آشنایی با مقررات و ضوابط ثبت

آشنایی با مقررات و ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوي در منطقه آزاد انزلي

وظایف واحد ثبتی :

 • ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی
 • ثبت شعبه و یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی
 • ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی
 • ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
 • ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
 • پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه منطقه
 • ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آئین نامه های اجرایي و عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد
 • ثبت شرکتهای بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد


تشریفات قانونی ثبت شرکت ها

 • هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد ، شرکت ایراني و ثبت شده در منطقه محسوب مي شود.
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت یا موسسه غیر تجاری
 • مجوز فعالیت اقتصادی صادره توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
 • تائید واحد ثبتی منطقه درخصوص تعیین نام شخص حقوقی در شرف تاسيس
 • فتوکپی شناسنامه یا گذرنامه (درخصوص اتباع خارجی )موسسین / سهامداران / مدیران /بازرسان

وکالتنامه وکیل :

در صورتی که تقاضای ثبت شرکت توسط وکیل به عمل آمده باشد، بایستی تسليم مرجع ثبتي منطقه شود .
ارائه دو جلد دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) که باید دارای شماره ترتيب و نخ مخصوص باشد .
در صورتی که سهامدار یا شریک شرکت در شرف تاسیس دارای شخصيت حقوقي و تابعيت ايراني باشد ابتدا بايد در اجراي ماده ۵۸۹ قانون تجارت
مصوبه ای مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت جدید التاسيس تهيه و تنظيم شود .
که در آن :
میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام /سهم الشرکه ) مشخص شود .
نماینده ای جهت حضور در کلیه مجامع و جلسات هیأت مدیره معرفي و فتوکپي شناسنامه نماينده ارائه گردد.
مصوبه مذکور به امضاء اشخاص مجاز رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد. سپس به پیوست این مصوبه و آخرین تغیيرات در صاحبان امضاء مجاز و فتوکپي
اساسنامه شرکت یا موسسه ضمیمه گردد.
چنانچه سهامدار یا شریک شرکت در شرف تاسیس دارای شخصیت حقوقي و تابعيت خارجي باشد لازم است مدارک ذيل به واحد ثبتي ارائه شود:
مصوبه هیأت مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسيس که در آن ميزان و درصد سرمايه گذاري (سهم /سهم الشرکه)مشخص شده و
نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیأت مدیره معرفي نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسيده باشد و به مهر شرکت يا موسسه هم ممهور گرديده باشد.
گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.
رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی.
فتوکپی گذرنامه نماینده شخص حقوقی خارجی.
مراتب صورتجلسه هیأت مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحيت دار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است(مراجع ثبتي کشور متبوع ) رسيده و به تایید سفارت ایران و در نهایت به تصدیق وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران برسد.
کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد.
ارائه اصل و کپی سند برای مرکز اصلی و کروکی آن در داخل محدوده منطقه (در صورت استیجاري بودن مرکز اصلي ارائه اجاره نامه )


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15