چهارشنبه 1 خرداد 1398

فرآیند ثبت شرکتهای انتقالی

فرآیند ثبت شرکتهای انتقالی در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلي
  • مرحله اول : مراجعه سرمایه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر
  • مرحله دوم : بررسی طرح و صدور مجوز به سرمایه گذار
  • مرحله سوم : صدور مجوز سرمایه گذاری بنام شرکت در شرف تاسیس توسط واحد ذیربط
در صورت عدم دارا بودن مجوزهای لازم ویا نیاز به ارائه مجوز مورد نیاز از دیگر نهادها به واحد ذيربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده مي شود اما پس از صدور مجوز سرمایه گذاری اقدامات ذیل صورت می پذیرد
  1. درخواست متقاضی جهت انتقال پرونده ثبتی با داشتن آگهی تصمیمات مبنی بر تغيير محل و ثبت در منطقه
  2. نامه به اداره ثبت مربوطه جهت انتقال پرونده پس از برگ شماری
  3. اعلام وصول پرونده توسط واحد ثبتی
  4. تکمیل فرم ثبت مراتب انتقال پرونده ثبتی
  5. ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها
  6. پلمپ دفاتر تجاری
  7. ارائه یک نسخه از آگهی تصیمات به سرمایه گذار جهت درج در روزنامه رسمی و محلي

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15