پنج شنبه 3 اسفند 1402

مدارک تخصصی مورد نیاز برای ثبت انواع شرکتها

مدارک تخصصی مورد نیاز برای ثبت انواع شرکتها

شرکتهای سهامی خاص

 1. دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و امضاء سهامداران رسیده باشد .

 2. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء سهامداران رسیده باشد .

 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء سهامداران و بازرسان رسیده باشد .

 4. دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسيده باشد .

 5. فتوکپی برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران ، سهامداران ، و بازرسان (در صورتیکه اشخاص مذکور دارای شخصيت حقوقي باشند بجاي فتوکپي شناسنامه آگهي روزنامه رسمي ارائه شود.)

 6. گواهی از یکی از بانکهای منطقه که حاکی از پرداخت ۳۵ درصد سرمايه باشد .

 7. قویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستري در صورتيکه تمام يا قسمتي از سرمايه شرکت بصورت غير نقدي باشد .

 8. ارائه مجوز فعالیت .

 9. پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل مدارک .

 10. پلمپ دفاتر تجاری شرکت ( یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی


شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .

 2. دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .

 3. دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آنها به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .

 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد .

 5. فتوکپی برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتیکه اشخاص مذكور دارای شخصيت حقوقي باشند بجاي فتوكپي شناسنامه آگهي روزنامه رسمي ارائه شود.)

 6. ارائه مجوز فعالیت .

 7. پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل مدارک .

 8. پلمپ دفاتر تجاری ( یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانیتذکر مهم :
قبل از تکمیل مدارک لازم است موافقت اداره ثبت شرکتهای منطقه در مورد نامه پیشنهادی شرکت و موضوع فعالیت اخذ شود . ضمناً مدارک ارائه شده حتي الامكان بصورت تايپ شده و چنانچه بصورت دست نويس تهيه شده باشد بايد خوش خط و خوانا ، بدون قلم خوردگي يا لاك گرفتگي و يا قلم واحد تنظيم گردد .

موسسه غیر تجاری

 • صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )
 • صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )
 • اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )
 • شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی

 • صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )
 • ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی
 • اظهارنامه ثبت (دو نسخه )
 • اصل مجوز تاسیس شعبه یا اختیار نامه نمایندگی
 • رونوشت مصدق سند ثبت شرکت یا موسسه خارجی
 • اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی
 • فتوکپی مصدق اظهارنامه/ تقاضانامه ثبت شخص حقوقی خارجی
 • ارائه آخرین ترازنامه مالی شرکت یا موسسه خارجی


کلیه مدارک فوق باید توسط مقامات صلاحیت دار کشور متبوع تصدیق شده و به تصدیق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور و در نهايت به تصديق وزارت امور
خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده و سپس توسط مترجم رسمی به زبان رسمي فارسي ترجمه گردد.

وجوه افتراق شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکهاي منطقه توديع و گواهي مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد در صورتيکه در شرکت با مسئوليت محدود بايد ابتدا كل سرمايه توسط شركا پرداخت گردد.
انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری و در شرکت با مسئولیت محدود مديران شرکت براي مدت زمان محدود يا نامحدود انتخاب مي شوند.
سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. سرمايه در شرکت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شوند و شرکا فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات مي باشند.
مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شرکت بپردازند.
مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.
تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گيرد . شرکا در اين خصوص در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. تقويم آورده هاي غير نقدي در شرکت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود .

 

 • صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )
 • اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )
 • شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15