سه شنبه 24 مهر 1397

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

رضا مسرور  (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل)

محمد علی نجفی (عضو غیر موظف هیات مدیره)

 

حمیدرضا مرتضایی (عضو موظف هیات مدیره)

 وحید طالب پور 

عضو موظف هیات مدیره

 

محمد رضا ربانی (عضو غیر موظف هیات مدیره)


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15