سه شنبه 2 مهر 1398

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

رضا مسرور  (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل)

سید مهدی نقوی (عضو غیر موظف هیات مدیره)

 

امین افقی (عضو موظف هیات مدیره)

 وحید طالب پور 

عضو موظف هیات مدیره

 

محمد رضا ربانی (عضو غیر موظف هیات مدیره)


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15