جمعه 3 فروردین 1397

لیست شماره های تماس

لیست شماره های تماس

شماره تماس

اداره معاونت / مدیریت

۳۴۴۳۷۶۷۱-۳

شماره عمومی سازمان

۴۴۴۵۰۲۸۳

معاونت توسعه مدیریت

۳۴۴۳۸۸۱۳

۳۴۴۳۸۸۱۴

۳۴۴۳۷۷۶۲

۳۴۴۳۸۱۰۲

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

۴۴۴۵۳۰۲۱

معاونت فنی و عمرانی

۳۴۴۳۸۱۴۸

معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری

۳۴۴۳۸۱۹۱

مدیریت حقوقی

۳۴۴۳۷۷۶۷

اداره کل حراست

۳۴۴۳۸۱۴۶

مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل

۳۴۴۳۸۱۰۶

مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۳۴۴۳۸۰۵۹

مدیریت برنامه و بودجه

۳۴۴۳۸۰۵۷

مدیریت مالی

۴۴۴۵۳۰۱۱

مدیریت منابع انسانی

۴۴۴۵۱۸۰۴

مدیریت پشتیبانی

۴۴۴۵۰۲۸۷

مدیریت مجامع و حسابرسی داخلی

۳۴۴۳۸۰۵۵

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴۴۴۵۳۰۱۴

مدیریت گمرک و ترانزیت

۴۴۴۵۳۰۱۵

مدیریت صنایع

۴۴۴۵۳۰۳۴

مدیریت سرمایه گذاری

۴۴۴۵۳۰۱۸

مدیریت بازرگانی

۴۴۴۵۳۰۱۶

اداره ثبت شرکتها

۳۴۴۳۸۰۵۸

مدیریت املاک و اراضی

۳۴۴۳۸۱۹۰

مدیریت شهرسازی

۴۴۴۵۳۰۲۸

مدیریت خدمات شهری

۳۴۴۳۸۱۸۹

مدیریت فرهنگی هنری

۳۴۴۳۸۱۴۷

مدیریت گردشگری

۴۴۴۵۰۰۴۸

اداره کار و اشتغال

۴۴۴۵۳۰۰۵

اداره مطالعات

۳۴۴۳۸۸۱۵

مرکز شماره گذاری خودرو

۴۴۴۵۰۲۸۱

دبیرخانه

۳۴۴۳۷۶۷۱

۳۴۴۳۷۶۷۲

تلفنخانه


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15