یکشنبه 26 فروردین 1403

فواصل بندر انزلی با مراکز داخلی و بنادر مهم دنیا

 

نوشهر
۱۱۴

کراسنودسک

 ۲۲۰

۲۲۶

بکتاش

۱۲۱

۲۹۵

۲۸۰

اکتائو

۱۴۸

۲۵۶

۳۶۵

۳۸۰

باتینو

۹۳

۲۴۱

۳۴۰

۴۴۰

۴۰۵

 لنگرگاه آستراخان

۱۰۳

۱۴۹

۲۷۰

۳۷۰

۵۰۲

۴۸۵

بندر استراخان

۱۳۵

۲۳۸

۲۴۸

۴۰۵

۵۰۵

۶۳۷

۶۲۰

ماخاچ قلع

۲۳۰

۹۵

۱۶۵

۱۶۷

۲۴۶

۳۲۸

۴۴۷

۴۳۰

                                 باکو

۲۷۴

۴۴۶

۳۳۱

۳۲۷

۲۵۳

۱۶۳

۱۶۵

۲۳۹

۱۸۱

 

مقایسه فاصله بنادر سنگاپور و بمبئی تا بنادر عمده اروپا از طریق منطقه آزاد انزلی


فاصله بندر انزلی

تا شهرها و مراکز مهم اقتصادی کشور

 

آستاراخان

۶۲۰

ماریوپول

۲۲۱

۸۴۱

روستوف

۲۸۲

۵۰۳

۱۱۲۳

استانبول

۶۹۸

۹۷۷

۱۱۹۸

۱۸۱۸

بیروت

۹۸۵

۱۶۸۰

۱۹۶۲

۲۱۸۳

۲۸۰۳

اتن

 

۴۰۰

۱۰۹۵

۱۳۷۷

۱۵۹۸

۲۲۱۸

ونیز

 

 

۱۳۲۲

۲۰۱۷

۲۲۹۹

۲۵۲۰

۲۱۴۰

جنوا

 

 

 

۱۵۱۷

۲۲۱۲

۲۴۹۴

۲۷۱۵

۳۳۳۵

بارسلونا

   

 

 

 

۱۷۵۶

۲۴۵۱

۲۷۳۳

۲۹۵۴

۳۵۷۴

مارسی

 

 

 

 

 

۱۷۴۹

۲۴۴۴

۲۷۲۶

۲۹۴۷

۳۵۶۷

کازابلانکا

 

 

 

 

 

 

۲۳۸۵

۳۰۸۰

۳۳۶۲

۳۵۸۳

۴۲۰۳

 

تاریخ بروزرسانی : 1397/02/04