سه شنبه 27 آذر 1397

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۹7 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و سایر شرایط

 


تاریخ بروزرسانی : 1397/05/14