چهارشنبه 8 آذر 1402

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۹۵ شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و سایر شرایط

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۹۵ شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و سایر شرایط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ بروزرسانی : 1396/01/07