سه شنبه 15 آذر 1401

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۹۶ شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و سایر شرایط

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۹۶ شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و سایر شرایط
 
 
 
 


تاریخ بروزرسانی : 1396/10/04