جمعه 3 فروردین 1397

پروژه‌های تکمیل شده

با توجه به مزیتهای قانونی منطقه نظیر امکان ورود اتباع خارجی بدون رواديد قبلي و همچنين نظر به اينکه منطقه هم اکنون در حال تبديل شدن به يک مرکز ثقل مبادلات تجاري ، بازرگاني ، مالي و گردگشري ميباشد لذا از هم اكنون ميباست زير ساختهاي مربوط به برگزاري همايشها و گردهمايي هاي تخصصي فعالين بخشهاي مختلف فراهم گردد.
با توجه به مزیتهای قانونی منطقه نظیر امکان ورود اتباع خارجی بدون رواديد قبلي و همچنين نظر به اينکه منطقه هم اکنون در حال تبديل شدن به يک مرکز ثقل مبادلات تجاري ، بازرگاني ، مالي و گردگشري ميباشد لذا از هم اكنون ميباست زير ساختهاي مربوط به برگزاري همايشها و گردهمايي هاي تخصصي فعالين بخشهاي مختلف فراهم گردد.